コンテンツへスキップ

中国の基本情報、歴史、文化、少数民族など中国のあれやこれやがまるごとわかる!
中国地図無料ダウンロードもあります!

ピンイン一覧表

タグ:

中国語のピンイン一覧を表にしてみました。

ピンイン表1-1

a o e -i er ai ei ao ou
a o e er ai ei ao ou
b ba bo bai bei bao
p pa po pai pei pao pou
m ma mo me mai mei mao mou
f fa fo fei fou
d da de dai dei dao dou
t ta te tai tao tou
n na ne nai nei nao nou
l la le lai lei lao lou
z za ze zi zai zei zao zou
c ca ce ci cai cao cou
s sa se si sai sao sou
zh zha zhe zhi zhai zhei zhao zhou
ch cha che chi chai chao chou
sh sha she shi shai shei shao shou
r re ri rao rou
g ga gai gei gao gou
k ka kai kei kao kou
h ha hai hei hao hou

ピンイン表1-2

an en ang eng ong
an en ang eng
b ban ben bang beng
p pan pen pang peng
m man men mang meng
f fan fen fang feng
d dan den dang deng dong
t tan tang teng tong
n nan nen nang neng nong
l lan lang leng long
z zan zen zang zeng zong
c can cen cang ceng cong
s san sen sang seng song
zh zhan zhen zhang zheng zhong
ch chan chen chang cheng chong
sh shan shen shang sheng
r ran ren rang reng rong
g gan gen gang geng gong
k kan ken kang keng kong
h han hen hang heng hong

ピンイン表2

i ia iao ie iu ian in iang ing iong
yi ya yao ye you yan yin yang ying yong
b bi biao bie bian bin bing
p pi piao pie pian pin ping
m mi miao mie miu mian min ming
f
d di diao die diu dian ding
t ti tiao tie tian ting
n ni niao nie niu nian nin niang ning
l li lia liao lie liu lian lin liang ling
j ji jia jiao jie jiu jian jin jiang jing jiong
q qi qia qiao qie qiu qian qin qiang qing qiong
x xi xia xiao xie xiu xian xin xiang xing xiong

ピンイン表3

u ua uo uai ui uan un uang ueng ü üe üuan ün
wu wa wo wai wei wan wen wang weng yu yue yuan yun
b bu
p pu
m mu
f fu
d du duo dui duan dun
t tu tuo tui tuan tun
n nu nuo nuan nüe
l lu luo luan lun lüe
z zu zuo zui zuan zun
c cu cuo cui cuan cun
s su suo sui suan sun
zh zhu zhua zhuo zhuai zhui zhuan zhun zhuang
ch chu chua chuo chuai chui chuan chun chuang
sh shu shua shuo shuai shui shuan shun shuang
r ru rua ruo rui ruan run
j ju jue juan jun
q qu que quan qun
x xu xue xuan xun
g gu gua guo guai gui guan gun guang
k ku kua kuo kuai kui kuan kun kuang
h hu hua huo huai hui huan hun huang

「ピンイン一覧表」への2件のフィードバック

  1. ピンバック: Faux camaieu

  2. ピンバック: Dang Gui

コメントを残す